KONTAKT 662 142 600

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników, klientów, kontrahentów, osób reprezentujących i wskazanych do kontaktu przez Klientów, kontrahentów, a także użytkowników strony internetowej i systemu rezerwacji Flex Grodzka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W swojej działalności przestrzegamy przepisów Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Flex Grodzka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Grodzka 9, 50-137 Wrocław, KRS 0001030319

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: info@l-abo.com lub poprzez kontakt telefoniczny, pod nr: +48 662 142 600.

Cele przetwarzania danych osobowych

Jeśli jesteś:

Kandydatem do pracy – Twoje dane przetwarzane są:

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. naszego prawnego obowiązku zbierania danych kandydatów do pracy w zakresie określonym przepisem art. 221 1 kodeksu pracy – który odnosi się do następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Wszelkie dane osobowe wykraczające poza zakres wskazany w art. 221 kodeksu pracy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twojej zgody. W przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb kolejnych rekrutacji, dane będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzane danych osobowych dla potrzeb dalszych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie uzasadnione interesu realizowanego przez administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami.

Pracownikiem – Twoje dane przetwarzane są:

 • w celu zatrudnienia, realizacji umowy o pracę i prowadzenia akt osobowych oraz realizacji świadczeń związanych z zatrudnieniem (min. obowiązki w ZUS oraz podatkowe).
 • podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 1 i 3 kodeksu pracy, tj. Twojego imienia i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych przez Ciebie danych kontaktowych oraz adresu zamieszkania, Twojego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także nr PESEL ( a w przypadku jego braku rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość), numeru rachunku płatniczego, na jaki wypłacamy Ci wynagrodzenie oraz innych danych osobowych, których podanie jest warunkiem skorzystania z uprawnień związanych z zatrudnieniem i wypełnienia obowiązków przez administratora związanych z Twoim zatrudnieniem, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność danych osobowych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zaś podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych szczególnych kategorii, takie jak dotyczące zdrowia, jest art. 9 ust. 2 lit b i h RODO – przetwarzanie danych szczególnych (dotyczących zdrowia) jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, medycyny pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
 • kolejną podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zatrudnieniu jest art. 6 ust. 1 lit f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Tym prawnie uzasadnionym interesem administratora jako Pracodawcy jest zapewnianie bezpieczeństwa w miejscu świadczenia pracy, w tym bezpieczeństwa informacji, przetwarzanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych, identyfikacji i sprawnej komunikacji, utrzymania kontaktów biznesowych i wykonania umów zawartych z klientami administratora, a także ustalenie, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub w celu obrony przed takimi roszczeniami (w tym zakresie także art. 9 ust. 2 lit f RODO).
 • przetwarzanie danych może opierać się również na podstawie Twojej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przekazanie danych osobowych do podmiotów zewnętrznych zapewniających dodatkowe świadczenia dla pracowników.

Stroną zawartej z nami umowy – Twoje dane przetwarzane są:

 • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz w celu realizacji zawartej z nami umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, tj. faktu, że dane te są niezbędne do zawarcia i realizacji wiążącej nas umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w zakresie realizacji obowiązków wynikających m.in. z przepisów podatkowych i o rachunkowości.
 • w celu utrzymania relacji biznesowych, a także ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na utrzymaniu relacji biznesowej i możliwości ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Osobą kontaktową u naszego klienta lub kontrahenta lub osobą reprezentującą klienta/kontrahenta – Twoje dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu prawidłowej realizacji umów, prowadzenia negocjacji i innych czynności zmierzających do zawarcia umów, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, utrzymania relacji biznesowej i realizacji zawartych z klientami, kontrahentami umów, a także celem ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy.

Odbiorcą informacji marketingowej w tym naszego newsletteru – Twoje dane przetwarzane są:

 • w celu przesłania informacji marketingowej o oferowanych produktach i usługach , w tym newsletteru, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, tj, art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Osobą odwiedzającą naszą stronę internetową – Twoje dane przetwarzane są:

 • w celu prowadzenia statystyki odwiedzin strony internetowej  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu analiz odwiedzin strony internetowej, a także (na tożsamej podstawie) w celu zapewnienia jej efektywnego działania, dostosowywania jej funkcjonalności i treści do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w sekcji Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową.

Osobą kontaktującą się z nami przez formularz kontaktowy dostępny na stronie – Twoje dane przetwarzane są:

 • w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane do nas wiadomości, zapytania za pośrednictwem formularza – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na wiadomości i zapytania.

Jak pozyskujemy Twoje dane

Dane w większości przypadków pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie. Jednakże mogą nam również zostać przekazane w sposób pośredni – np. przez Twojego pracodawcę, współpracownika, partnera wskazującego Cię jako osobę do kontaktu.

W przypadku pozyskania danych osób kontaktowych lub reprezentantów klientów, kontrahentów przetwarzamy dane takie jak imię, nazwisko, e-mail i telefon służbowy, zajmowane stanowisko, dane zawarte w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG).

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami i świadczące usługi na naszą rzecz, takie jak firmy kurierskie, biura tłumaczeń, kancelarie notarialne, kancelarie prawne, banki, dostawcy poczty elektronicznej, rozwiązań chmurowych, aplikacji webowej, zewnętrzne podmioty świadczące usługi IT. Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (m.in. ZUS, urząd skarbowy, sądy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze)

Ponadto dane są przekazywane podmiotowi zapewniającemu obsługę księgową, kadrowo-płacową, rekrutacyjną, udostępniającego i obsługującego przestrzeń serwerową na której przechowywane są dane.

Ponadto dane pracowników mogą zostać również przekazane klientom lub kontrahentom w związku z realizacją umów, a także podmiotom współpracującym w zakresie obsługi BHP, ochrony ubezpieczeniowej, opieki medycznej czy świadczeń dodatkowych.

Dane kontrahentów (freelancerów) i osób współpracujących z nami w oparciu o umowę cywilnoprawną mogą zostać również przekazane klientom lub innym kontrahentom w związku z realizacją umów, a także podmiotom współpracującym w zakresie udzielania świadczeń dodatkowych.

Przekazanie danych do państw trzecich

Co do zasady nie przekazujemy danych do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Jednakże korzystamy z poczty elektronicznej dostarczanej przez firmę Microsoft. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, jednak mogą być mogą być przekazane do państwa trzeciego. Firma Microsoft uczestniczy w Data Privacy Framework, zaś w dniu 10 lipca 2023 r. Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE–USA.

Okres przechowywania danych

Jeśli celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • Rekrutacja – dane przechowywane będą przez czas trwania rekrutacji i zostaną usunięte w  terminie 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji. W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów dalszych rekrutacji, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, jednakże nie dłużej niż przez rok.
 • Zatrudnienie – dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów szczególnych, w szczególności dane osobowe zawarte w aktach osobowych oraz w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy (np. listach płac karty wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy) będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia stosunku pracy (dokumentacja osobowa) Dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych tj. 5 lat., bądź do czasu przedawnienia roszczeń. Inne dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody lub rozwiązania stosunku z administratorem, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Realizacji umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy –  dane osobowe przechowywane są do czasu zakończenia tych działań lub do czasu trwania umowy, do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na nas wynikającego z przepisów szczególnych, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tego tytułu;
 • Nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych – Państwa dane przechowywane będą przez okres trwania naszych relacji biznesowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO;
 • Udzielenia odpowiedzi na zapytania i wiadomości zawarte w formularzu – dane przechowywane będą przez okres 6 miesięcy.
 • Marketingu i wysyłki Newsletteru – dane przechowywane będą do czasu cofnięcie udzielonej zgody.
 • Prowadzenia statystyki odwiedzin strony internetowej  – dane w postaci adresu IP przechowywane będą przez okres 5 lat.
 • Ustalenia, dochodzenie i obrony przed roszczeniami – dane przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń, które to okresy wynikają z przepisów prawa.  

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych;
 • sprostowania Twoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia Twoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twojej zgody; możesz wycofać zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw prosimy o kontakt mailowy pod adresem: info@l-abo.com lub kontakt telefoniczny, pod nr: +48 662 142 600.

Jakie są konsekwencje niepodania danych?

Zapewniamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie w zakresie, w jakim są niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy. W przypadku gdy obowiązek podania danych nie wynika z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub realizacje umowy, czy realizację innego celu, dla którego miały zostać zebrane.

Automatyczne podejmowanie decyzji w tym profilowanie

Twoje dane nie będą podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową

Korzystanie ze strony nie wymaga podania żadnych danych osobowych, jednakże wejście na stronę jest równoznaczne z zebraniem przez Administratora określonych informacji o użytkowniku.

 • Cookies

Używamy plików cookie, aby pomóc Ci w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Pliki cookie sklasyfikowane jako „Niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do zapewnienia podstawowych funkcji witryny. Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować sposób korzystania z tej witryny, przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać treści i reklamy, które są dla niego odpowiednie. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce użytkownika wyłącznie za jego uprzednią zgodą. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie z tych plików cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na wygodę przeglądania. Zarówno akceptacja przesyłania cookies, brak zgody na przesyłanie, jak i modyfikacja innych ustawieni związanych z „ciasteczkami” dokonywana jest na poziomie przeglądarki użytkownika. Poniżej podajemy linki do stron, gdzie znajdują się instrukcje zarządzania plikami cookies:

 • Google analytics

Nasza witryna internetowa korzysta z Google Analytics – internetowego narzędzia Google Inc. („Google”) do analizy statystyk serwisów www. Google Analytics używa plików cookie, tj. plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy odwiedzanej przez Ciebie strony. Informacje na temat korzystania z tej witryny (łącznie z Twoim adresem IP) pozyskane przez plik cookie przesyłane będą do serwera Google w USA i tam zapisywane.

Google używa tych informacji do analizy oraz sporządzania raportów dotyczących korzystania z witryny internetowej przeznaczonych dla jej administratora oraz do wykonywania innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. W razie potrzeby Google może udostępnić te dane osobom trzecim, o ile jest to zgodnie z prawem lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie będzie zestawiać Twojego adresu IP z innymi danymi serwisu. Możesz zablokować instalację pliku cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Zwracamy uwagę, że w takim wypadku nie będziesz mógł korzystać w pełni ze wszystkich funkcji naszej strony. Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób opisany wcześniej i dla celów określonych powyżej.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z naszej strony internetowej znajduje się pod linkiem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ 

IMPRINT

Strona internetowa jest własnością Flex Grodzka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grodzka 9, 50-137 Wrocław.

Wszelkie treści zamieszone na niniejszej stronie, w tym teksty, grafiki, zdjęcia, znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie na własne cele treści umieszczonych na niniejszej stronie jest zabronione.

Odpowiedzialność za treści umieszczone na stronie

Treści umieszone na naszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Aby uzyskać więcej informacji związanych z naszą działalnością lub ofertą produktową, należy skontaktować się z właścicielem strony – dane kontaktowe wskazane zostały w zakładce „Kontakt”

Flex Grodzka Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na naszej stronie internetowej, o ile nie uzyskał wiarygodnej informacji o ich bezprawnym charakterze.